Regulaminy

Konkurs z Laktatorem Lovi Expert w ramach akcji #karmienietonieproblem

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs z laktatorem Lovi Expert” (dalej „Konkurs”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Canpol I Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452771, Nr rejestrowy GIOŚ: E0003122W, kapitał zakładowy: 10.801.869,00 pln w całości opłacony (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizator”).

 3. Koordynatorem konkursu jest Brandblooming Daria Łamejko-Biedrzycka z siedzibą w Warszawie

 4. Sponsorem nagród oraz ich właścicielem jest Canpol I Sp. z o.o. SKA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452771, Nr rejestrowy GIOŚ: E0003122W, kapitał zakładowy: 10.801.869,00 pln w całości opłacony (dalej „Sponsor”). Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu do wysyłki na terenie Polski, pełnoletnie oraz dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia. Osoby spełniające kryteria, które wskazano w zdaniu poprzedzającym, które zdecydowały się uczestniczyć w Konkursie zwane są dalej: Uczestnikiem lub Uczestnikami.

 6. Pracownicy Koordynatora oraz Organizatora i Sponsora, jak również autorki bloga www.mataja.pl, oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie (nie mogą być Uczestnikami).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 23.04.2017 i trwa do 28.04.2017.

 2. Konkurs odbywa się na blogu www.mataja.pl oraz fanpage’u tego bloga http://www.facebook.com/matajapl/

 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku informującym konkursie lub w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu odpowiedzieć na pytanie: „w jaki sposób taki laktator ułatwiłby wam żywot z dzieckiem albo karmienie piersią” (dalej „Zadanie Konkursowe”).

 4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę, nawet jeśli pojawiłoby się więcej Zadań Konkursowych.

 5. Treść sformułowanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe pod rygorem zdyskwalifikowania zgłoszonego Zadania Konkursowego.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe, tj. regulaminem serwisu Facebook;

 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Sponsor podmiotów;

 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych lub praw autorskich lub praw do ochrony wizerunku;

 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest laktator Lovi Expert o wartości 649 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych) brutto. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres wskazany przez Uczestnika, który musi być adresem na terytorium Polski.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.

 4. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

 5. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana przez Sponsora na konto właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania zwycięskiego Uczestnika.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa (dalej „Komisja”) złożona z autorek bloga www.mataja.pl i/lub z osób wskazanych przez Koordynatora, Organizatora i Sponsora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięskiego Uczestnika.

 2. Decyzja w zakresie wyboru zwycięskiego Uczestnika Konkursu jest ostateczna i wiążąca.

 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w terminie do 30.04.11 – wyniki zostaną podane pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, zwycięski Uczestnik Konkursu ma 72 godziny na przekazanie na adres kontakt@mataja.pl danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

 5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże danych adresowych we wskazanym powyżej terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a Komisja wskaże kolejnego zwycięskiego Uczestnika, spośród pozostałych Uczestników Konkursu; w sytuacji takiej poprzedzające postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do takiego nowo wyłonionego zwycięskiego Uczestnika.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Jeden Uczestnik nie może otrzymać w Konkursie więcej niż jedną (1) Nagrodę.

 2. Nagroda zostanie wysłana przez Sponsora kurierem na podany przez zwycięzcę adres.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu, w formie pisemnej na adres Organizatora

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs z laktatorem Lovi”;

 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

 4. podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa – to jest do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mataja.pl/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.

————————-

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs z oczyszczaczem Electrolux EAP450” (dalej „Konkurs”).

 2. Konkurs jest prowadzony przez ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127844, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, posiadającą nr NIP 527-23-84-023, REGON 015193160 (dalej „Organizator”), działającą na zlecenie Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

 3. Sponsorem nagród oraz ich właścicielem jest Electrolux Poland Sp. z o. o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000029692, posiadająca nr NIP 521-008-43-88, o kapitale zakładowym w wysokości: 272 731 000,00 zł (dalej „Sponsor”). Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu do wysyłki na terenie Polski, pełnoletnie oraz dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia. Osoby spełniające kryteria, które wskazano w zdaniu poprzedzającym, które zdecydowały się uczestniczyć w Konkursie zwane są dalej: Uczestnikiem lub Uczestnikami.

 5. Pracownicy Organizatora i Sponsora, jak również autorki bloga www.mataja.pl, oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie (nie mogą być Uczestnikami).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się 15.02.18 i trwa do 20.02.18.

 2. Konkurs odbywa się na blogu www.mataja.pl oraz fanpage’u tego bloga http://www.facebook.com/matajapl/

 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku informującym konkursie lub w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu odpowiedzieć na pytanie: „Jakie słowa lub argumenty pomogłyby przekonać ludzi, by przestali do pieca wrzucać śmieci albo szemranej jakości materiały opałowe?” (dalej „Zadanie Konkursowe”).

 4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę, nawet jeśli pojawiłoby się więcej Zadań Konkursowych.

 5. Treść sformułowanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe pod rygorem zdyskwalifikowania zgłoszonego Zadania Konkursowego.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

 1. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe, tj. regulaminem serwisu Facebook;

 2. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Sponsor podmiotów;

 3. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych lub praw autorskich lub praw do ochrony wizerunku;

 4. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza EAP450 marki Electrolux o wartości 1799 zł (słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres wskazany przez Uczestnika, który musi być adresem na terytorium Polski.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.

 4. Przychód Uczestnika uzyskany z tytułu otrzymanej Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

 5. Do Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana przez Sponsora na konto właściwego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania zwycięskiego Uczestnika.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa w co najmniej trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”) złożona z autorek bloga www.mataja.pl oraz z osób wskazanych przez Organizatora i Sponsora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięskiego Uczestnika.

 2. Decyzja w zakresie wyboru zwycięskiego Uczestnika Konkursu jest ostateczna i wiążąca.

 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w terminie do 01.03.18 – wyniki zostaną podane pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, zwycięski Uczestnik Konkursu ma 72 godziny na przekazanie na adres kontakt@mataja.pl danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

 5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże danych adresowych we wskazanym powyżej terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a Komisja wskaże kolejnego zwycięskiego Uczestnika, spośród pozostałych Uczestników Konkursu; w sytuacji takiej poprzedzające postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do takiego nowo wyłonionego zwycięskiego Uczestnika.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Jeden Uczestnik nie może otrzymać w Konkursie więcej niż jedną (1) Nagrodę.

 2. Nagroda zostanie wysłana przez Sponsora kurierem na podany przez zwycięzcę adres.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w terminie 21 dni od daty zakończenia konkursu, w formie pisemnej na adres: ZenithOptimedia Group, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs z oczyszczaczem Electrolux EAP450”;

 2. wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);

 3. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

 4. podpis reklamującego.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa – to jest do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mataja.pl/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.


Regulamin konkursu z laktatorem lovi Expert

 Organizatorzy konkursu

 Organizatorem konkursu jest Brandblooming Daria Łamejko-Biedrzycka z siedzibą w Warszawie

 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 2. Pracownicy Organizatorów i autorek bloga oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 26.10.2017 i trwa do 29.10.2017

 2. Konkurs odbywa się na blogu i fanpage’u Facebook bloga mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku informującym konkursie lub w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu odpowiedzieć na pytanie kto lub co lub w jaki sposób najbardziej zmotywowało/zachęciło go do podjęcia karmienia piersią.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest laktator lovi Expert

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

3. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

4. Zwycięzca przyjmując nagrodę zobowiązuje się do napisania swojej opinii na temat otrzymanej nagrody i przesłanie jej na adres kontakt@mataja.pl w ciągu 3 tygodni od otrzymania nagrody.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywają trzy osoby, których odpowiedzi zostaną wybrane przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 04.11.2017 – wyniki zostaną podane w komentarzach pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


Regulamin konkursu z muchą Fefe

 Organizatorzy konkursu

 Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 2. Pracownicy Organizatorów i autorek bloga oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 31.07.2017 i trwa do 02.08.2017

 2. Konkurs odbywa się na fanpage’u Facebook bloga mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na Facebooku informującym konkursie odpowiedzieć na pytanie jaka jest suma liczb w dacie narodzin najmłodszego siostrzeńca Alicji. Sumę liczb w dacie narodzin liczymy następująco – dla przykładowej osoby urodzonej 01.01.2017 jest to 1+1+2017=2019, zatem 2019 stanowi sumę liczb w dacie narodzin osoby urodzonej 1 stycznia 2017 – powyższa data i obliczenia są jedynie przykładem, a nie odpowiedzią na pytanie konkursowe.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z egzemplarza książki z Muchą na luzie ćwiczymy buzię, plecaczka oraz T-shirtu w wybranym rozmiarze przy czym organizator zastrzega, że T-shirty występują jedynie w rozmiarze dla czterolatków i sześciolatków.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywają dwie osoby, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 04.08.2017 – wyniki zostaną podane w komentarzach pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 48 godzin na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora – wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

——————

Regulamin wielkiej akcji recenzenckiej Pampers.

 1. Regulamin obowiązuje od 18.07.17 do 31.08.17

 2. Organizatorem akcji jest MSL GROUP ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa

 3. Akcja nie jest grą losową ani konkursem

 4. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 5. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w akcji.

 6. Akcja rozpoczyna się 18.07.2017, a zgłoszenia przyjmowane są do 20.07.2017 do 23.59

 7. Akcja odbywa się na blogu mataja.pl

 8. Aby wziąć udział w akcji Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku wyrazić taką wolę i napisać jaki rozmiar pieluszek nosi jego dziecko.

 9. Spośród osób, które zgłoszą chęć udziału w akcji zostanie wybranych 30 osób do których wysłane zostaną Pieluchy Pampers Premium Care – osobom wybranym do akcji nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości przedmiotu recenzji ani zamiany go na inny.

 10. Decyzja jury w sprawie wyboru recenzentów jest ostateczna i wiążąca

 11. Recenzenci zostaną ogłoszeni w terminie do 22.07.2017. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

 12. Od momentu poinformowania o wybraniu, recenzent ma 48 godzin na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki przedmiotu recenzji.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

  kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

 14. W przypadku gdy recenzent nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa

 15. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

 16. Przedmiot zostanie wysłany recenzentowi przez organizatora akcji na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

 17. Recenzent zobowiązuje się do umieszczenia swojej recenzji otrzymanych pieluszek marki Pampers do dnia 16.08.2017 pod adresem http://www.pampers.pl/star-produkt/pampers-premium-care#user-data-content oraz do przesłania recenzji na maila kontakt@mataja.pl a także wypełnienia ankiety, która zostanie przesłana recenzentowi drogą mailową

 18. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

———–

Regulamin konkursu z książką „Jak to działa? Zwierzęta”.

 Organizatorzy konkursu

 Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 22.06.2017 i trwa do 25.06.2017

 2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie jaka jest suma liczb w dacie narodzin najstarszego siostrzeńca Alicji.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest książka Nikoli Kucharskiej „Jak to działa? Zwierzęta”.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywają trzy osoby, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 20.07.2017 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora – wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

_____________________________________________________________________

Regulamin konkursu książki Gabrieli Mistral na Dzień Dziecka

 Organizatorzy konkursu

 Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2017 i trwa do 07.06.2017

 2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie jaka jest suma cyfr w godzinach narodzin dzieci Alicji

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw książek Kopciuszek i Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywają trzy osoby, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 20.06.2017 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora – wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


 

Regulamin konkursu na FB mataja.pl – Femaltiker

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest marka Femaltiker

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 23.02.2017 i trwa do 26.02.2017

2. Konkurs odbywa się na fanpage'u blogu mataja.pl - facebook.com/mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod zdjęciem z informacją o konkursie umieszczonym na Facebooku odpowiedzieć na pytanie "ile mililitrów 
mleka według naszego autorskiego kalkulatora (tu - https://mataja.pl/2015/05/mlekoteka">https://mataja.pl/2015/05/mlekoteka/) podarowała Danka swojemu 
pierworodnemu". Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw  składający się z poduszki ułatwiającej karmienie i preparatu Femaltiker 

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo producent preparatu Femaltiker.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywa pięć osób, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 20.03.2017 – wyniki zostaną podane przy zdjęciu konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Organizatora – markę Femaltiker na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

——-

 

Regulamin konkursu książki Gabrieli Mistral

 

Organizatorzy konkursu

 

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

 

Uczestnicy konkursu

 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

Zasady Konkursu

 

1. Konkurs rozpoczyna się 20.02.2017 i trwa do 26.02.2017

 

2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie "o której godzinie na świat przyszła Alicja"

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw książek Czerwony Kapturek i Śpiąca Królewna.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywatrzy osoby, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 12.03.2017 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora – wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


Regulamin konkursu na FB mataja.pl – Angielski dla dzieci Piosenki

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Edgard.

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 07.02.2017 i trwa do 12.02.2017

2. Konkurs odbywa się na fanpage'u blogu mataja.pl - facebook.com/mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod zdjęciem z informacją o konkursie umieszczonym na Facebooku odpowiedzieć na pytanie "

ile koralików zużyła Pierworodna do zrobienia swojej pierwszej samodzielnie wykonanej bransoletki”. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki Angielski dla dzieci – Piosenki

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Edgard.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywają trzy osoby, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 20.02.2017 – wyniki zostaną podane przy zdjęciu konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora – wydawnictwo Edgard na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


Regulamin konkursu Pucio mówi pierwsze słowa

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 31.01.2017 i trwa do 04.02.2017

2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki Pucio mówi pierwsze słowa.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywa pięć osób, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 12.02.2017 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez  wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


Regulamin konkursu 100 zabaw z od Kapitana Nauki

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Edgard

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 28.11.2016 i trwa do 02.12.2016

2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz 100 zabaw z królikiem Kazikiem lub 100 zabaw z robotem Eliotem – zestaw do wyboru przez laureata.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Edgard.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywa pięć osób, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 08.12.2016 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez wydawnictwo Edgard na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

—————————————————————-

Regulamin konkursu Podróż Dookoła Świata

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 15.11.2016 i trwa do 22.11.2016

2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie „urodziny Piesorodnego* + sumaryczna liczba liter alfabetu w obu,  forsowanych przez Pierworodną, propozycjach imion dla niego = X

* w to miejsce podstawiamy sumę liczb tworzących datę urodzin. Dla przykładu, jak ktoś się urodził 13.04.1979 to sumuje to tak: 13+4+1979 = 1996″

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki Podróż Dookoła Świata. Północ-południe. Wschód-zachód.

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywa pięć osób, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy udzieli właściwej odpowiedzi ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 30.11.2016 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.


Regulamin konkursu Pucio uczy się mówić

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Nasza Księgarnia

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 24.08.2016 i trwa do 31.08.2016

2. Konkurs odbywa się na blogu mataja.pl

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu lub pod postem na Facebooku informującym o publikacji wpisu na blogu odpowiedzieć na pytanie „rozwiąż równanie: urodziny mojej pierwszej siostry* + urodziny mojej drugiej siostry* = X

* w to miejsce podstawiamy sumę liczb tworzących datę urodzin. Dla przykładu, jak ktoś się urodził 13.04.1979 to sumuje to tak: 13+4+1979 = 1996″

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest egzemplarz książki Pucio uczy się mówić

2. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Nasza Księgarnia.

3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wygrywa pięć osób, które będą najbliższej odpowiedzi spełniającej kryteria wymienione w pkt. „Zasady konkursu”. Jeżeli osób, które trafią będzie więcej będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury składające się z przedstawicielek bloga mataja.pl.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 06.09.2015 – wyniki zostaną podane na blogu pod wpisem konkursowym.

4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.

5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez wydawnictwo Nasza Księgarnia na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych

kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

——————————————————————————————–

Regulamin konkursu z Femaltiker prowadzonego na fanpage’u bloga

Organizatorzy konkursu

1. Organizatorami konkursu są: marka Femaltiker

Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 19.07.2016 i trwa do 25.07.2016
2. Konkurs odbywa się na profilu Facebookowym bloga mataja.pl (http://www.facebook.com/matajapl)
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie odpowiedzieć na pytanie „kto lub co i ewentualnie w jaki sposób zachęciło was lub dopingowało w karmieniu piersią”.
4. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z produktu Femaltiker oraz poduszki do karmienia.
2. Sponsorem nagród jest marka Femaltiker.
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wybór laureatów

1. Spośród osób, których odpowiedź spełnia kryteria konkursowe wymienione w punkcie ,„Zasady konkursu” jury złożone z przedstawicieli marki Femaltiker wyłoni trzech zwycięzców.
2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 02.08.2015
4. Od momentu poinformowania o zwycięstwie, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi (na adres kontakt@mataja.pl) danych adresowych potrzebnych do wysyłki nagrody.
5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez markę Femaltiker na adres wskazany przez Zwycięzcę w mailu, w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.
3. Niniejszy regulamin dostępny na www.mataja.pl/regulaminy
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.