Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MATAJA.PL

§ 1

Preambuła

Cześć!

Kiedy zaczynałam prace nad samodzielnym wydaniem Pierwszej Książki nie przypuszczałam nawet, że tyle różnych rzeczy człowiek musi ogarnąć. Kody ISBN, skład, grafika, sklep elektroniczny, wybór metody płatności. Cała masa tego, a do tego dowiedziałam się – z całkiem bliskiego źródła – że muszę posiadać regulamin, czyli takie coś z paragrafami wymagane przepisami prawa, które mówi co i jak działa w tym całym sklepie i z grubsza opisuje to co każdy człowiek dość dobrze rozumie, przynajmniej dopóki nie spyta o szczegóły prawnika, oraz robi niemal codziennie w Internecie.

Prawnik powiedział, że mam się słuchać i poczytać treść art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i tam jest faktycznie napisane, że usługom świadczonym drogą elektroniczną należy się regulamin – do tego ma on określać: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Postarałam się o krótki Regulamin, bo nie uważam, żeby była to najważniejsza rzecz na świecie, a do tego są ciekawsze rzeczy niż paragrafy. Sprawdziłam też i takie coś, jak to co tutaj wstawiłam, powinno się nazywać preambułą, to nazwałam to preambułą, bo jeśli coś robić to lepiej porządnie i z pompą, nawet jeśli preambuła ta nie ma wielkiego prawnego znaczenia (bo nie ma, jest tylko zamieszczona informacyjnie – dopiero dalej robi się interesująco!)!

Pozdrawiam serdecznie i dużo szczęścia życzę!

Alicja Kost

(od teraz także – Sprzedawca!)

§ 2

Definicje i ogólne postanowienia

1.                Ilekroć w niniejszym Regulaminie wykorzystywane są poniższe zwroty, pisane z dużej litery, wówczas należy rozumieć je w następujący sposób:

a)             Druga Książka – ebook o nazwie: „Pierwsze lata życia matki” , czyli zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki, którego Sprzedawca jest autorem – szczegółowe informacje o jego treści oraz zawartości, a także formatach plików w których jest on dostępny w ramach sprzedaży, dostępne są w ramach Sklepu pod adresem internetowym: https://mataja.pl/sklep/;

b)            Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną;

c)             Konsument – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową;

d)            PayPro –  PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisana do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanym NIP: NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł (w całości wpłaconym). PayPro wpisana jest do rejestru krajowych instytucji płatniczych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem: UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;

e)             Pierwsza Książka – ebook o nazwie: „Wspieralnik rodzicielski – kompendium wiedzy o pierwszych trzech miesiącach życia z dzieckiem”, czyli zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki, którego Sprzedawca jest współautorem – szczegółowe informacje o jego treści, w tym o drugim współautorze oraz zawartości, a także formatach plików w których jest on dostępny w ramach sprzedaży, dostępne są w ramach Sklepu pod adresem internetowym: https://mataja.pl/sklep/;

f)              Regulamin – niniejszy dokument, który jest także dostępny stale, w tym w formacie PDF umożliwiającym jego pobranie oraz przechowywanie przez Kupujących, pod adresem internetowym: https://mataja.pl/regulamin-sklepu/;

g)             Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://mataja.pl/sklep/;

h)            Sprzedawca – chciałoby się napisać: To ja! Czyli: Alicja Kost. Adres korespondencyjny: Alicja Kost, ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. Nadano mi także numer NIP: 6342498710, a na potrzeby kontaktów związanych ze Sklepem oraz Regulaminem wykorzystuję pocztę elektroniczną: sklep@mataja.pl, więc jeśli Masz jakieś pytania to napisz proszę.

2.                W zależności od kontekstu sformułowane w ramach Regulaminu definicje wyrażone w liczbie pojedynczej odnoszą ten sam skutek jak wymienione w liczbie mnogiej.

3.                Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Kupującym, w tym Konsumentom ze względu na ich specyficzną sytuację oraz szczególne uprawnienia, Pierwszej Książki lub Drugiej Książki w zależności od tego co nabywa Kupujący.

4.                Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.

5.                Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje oraz wykorzystywane oprogramowanie są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca zwraca uwagę Kupującego na to, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Takim utworem, objętym stosowną ochroną na gruncie wskazanej w poprzedzającym zdaniu regulacji, jest zarówno Pierwsza Książka, jak i Druga Książka.

6.                Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnienia przez Kupującego treści objętych prawami autorskimi, lub też ingerencja w te treści, udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, w tym zwłaszcza Pierwszej Książki lub Drugiej Książki, nie jest możliwe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Rozpowszechnienie dokonane bez takiej zgody stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować wynikającą z takiego naruszenia odpowiedzialnością Kupującego. Przedmiotowe postanowienie w żaden sposób nie dotyczy ani nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z dozwolonego użytku osobistego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza regulacji ustawy wskazanej w ust. 5. powyżej – jeśli Kupujący ma wątpliwości co do zakresu czynności, które może dokonywać w ramach dozwolonego użytku osobistego powinien skonsultować się ze Sprzedawcą przed dokonaniem rozpowszechnienia treści cyfrowych. Dodatkowe informacje co do zakresu dozwolonego użytku osobistego można także znaleźć w Internecie, w tym – jedynie przykładowo – na stronach Fundacji Legalna Kultura (adres internetowy: https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-wiedziec/dozwolony-uzytek).

7.                Wszystkie ceny podawane w Sklepie są zawsze cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3

Świadczone usługi

oraz szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.             Dobra informacja – jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego Regulaminu, to najprawdopodobniej dysponujesz tym, co potrzebne jest by móc złożyć zamówienie w Sklepie. Według mojej wiedzy do dokonania zakupu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer, tablet lub inne urządzenie z którego korzysta Kupujący – wystarczyć powinien:

a)             dostęp do Internetu;

b)            standardowy system operacyjny;

c)             standardowa przeglądarka internetowa,

ponadto Kupujący powinien posiadać:

d)            aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2.             Elementy wskazane w ust. 1. niezbędne są także do korzystania z treści cyfrowych, sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu, w tym zwłaszcza Pierwszej Książki lub Drugiej Książki. Zwracam szczególną uwagę na konieczność dysponowania aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail), po stronie Kupującego, w tym na upewnienie się, że podaje się prawidłowy adres w trakcie procesu zakupu (składania zamówienia), gdyż będzie on kluczowy dla otrzymania treści cyfrowych oraz komunikacji ze Sprzedawcą oraz identyfikacji Kupującego.

3.             Na stronach Sklepu, w ramach opisu sprzedawanych treści cyfrowych, zawarto informacje o formatach plików, w których są one dostępne, co determinuje urządzenia końcowe które są w stanie odtworzyć takie treści.

4.             Sprzedawca zwraca Kupującym szczególną uwagę, co zostało także uwzględnione w ramach opisów zawartych w Sklepie, w tym przy opcjach dokonywania zakupów, że dostarcza Pierwszą Książkę oraz Drugą Książkę w konkretnych formatach plików – to jest domyślnie, jako plik w formacie PDF wraz z plikiem EPUB albo MOBI, co zostało uwzględnione w opisach zawartych na stronie Sklepu. Proszę o upewnienie się, że Kupujący nabywa plik w oczekiwanym formacie, to jest takim który obsługuje urządzenie na którym zamierza z niego faktycznie korzystać. W przypadku, gdyby w tym zakresie doszło do jakieś pomyłki Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomością e-mail, na adres: sklep@mataja.pl, w której podadzą numer swojego zamówienia oraz wskażą dodatkowy format w którym chcieliby otrzymać odpowiednio Pierwszą Książkę lub Drugą Książkę.

5.             Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem, a wszelkie podawane przez niego, w procesie składania zamówienia, dane muszą być prawdziwe oraz odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy.

6.             Kupujący zobowiązany jest do:

a)             niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza przy wykorzystaniu udostępnionych przez Sprzedawcę metod komunikacji;

b)            korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c)             korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, lub udostępnionych w związku z dokonanym zakupem, w zakresie zgodnym z dozwolonym użytkiem osobistym;

d)            korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

7.             Sklep wykorzystywany jest przez Sprzedawcę do świadczenia na rzecz Kupującego usług drogą elektroniczną. Przedmiotowa usługa polega na umożliwienia, za pośrednictwem Sklepu, składania zamówień na treści cyfrowe oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza Pierwszą Książkę lub Drugą Książkę. W ramach procesu składania zamówień nie są zakładane odrębne konta, lecz całość procesu prowadzona jest w ramach zaznaczania konkretnych checkbox’ów oraz wypełniania przygotowanych przez Sprzedawcę formularzy w procesie składania konkretnego zamówienia.

8.             Staram się, żeby Sklep funkcjonował w prawidłowy oraz bezpieczny dla danych Kupującego sposób. Jeśli Kupujący dostrzega jakiekolwiek nieprawidłowości, w przedmiotowym zakresie, proszony jest o poinformowanie o tym Sprzedawcę.

9.             Treści cyfrowe są dostarczane za pośrednictwem Sklepu wyłącznie dla Kupujących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co związane jest z bardzo skomplikowaną formą opodatkowania transgranicznej sprzedaży ebooków, co traktowane jest w ramach Unii Europejskiej, jako transgraniczne świadczenie usług, gdzie w przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz Konsumentów mających miejsce zamieszkania poza Polską taka sprzedaż powinna być opodatkowana według stawki podatku VAT kraju nabywcy i co do zasady rozliczona w tym kraju. Będę pracować nad rozwiązaniem tej kwestii, bo wiem że część z potencjalnych Kupujących może mieszkać za granicą, ale według aktualnego stanu nie jestem jeszcze w stanie prowadzić sprzedaży treści cyfrowych (ebooków) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.         Jeśli Kupujący chciałby złożyć reklamację, związaną z funkcjonowaniem Sklepu, może to zrobić z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: sklep@mataja.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić datę w której wystąpiło wadliwe funkcjonowanie Sklepu, a także zamieścić opis tego zdarzenia oraz nieprawidłowości która miała wystąpić. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Powyższe nie ogranicza Kupującego w złożeniu reklamacji w formie pisemnej, z wykorzystaniem danych adresowych podanych w ramach definicji Sprzedawcy, w § 2 ust. 1. lit. h) Regulaminu – w poprzedzającym zdaniu wskazano najdogodniejszy sposób złożenia reklamacji.

§ 4

Proces zakupu treści cyfrowych oraz zawieranie umów

1.             Sklep został przygotowany w ten sposób, by zamówienia mogły być składane przez Kupujących w zasadzie przez 24 godziny na dobę. W przypadku, gdyby w danym momencie funkcjonalność ta miała być niedostępne, wówczas Sprzedawca poinformuje o tym na stronach sklepu pod adresem internetowym: https://mataja.pl/sklep/.

2.             Poprzez zamówienia, o których mowa w ust. 1., rozumie się oświadczenie woli Kupującego, złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie konkretne treści cyfrowe, które chce zakupić Kupujący, wraz z wyborem metody płatności, a także wskazaniem danych dotyczących Kupującego, niezbędnych do zawarcia oraz zrealizowania umowy, w tym zwłaszcza co do posiadanego przez Kupującego adresu poczty elektronicznej (e-mail) na który będą miały zostać dostarczone zakupione treści elektroniczne, po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że Kupujący uregulował cenę.

3.             Samo w sobie złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu przez Kupującego do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych, a także zaznaczeniu wymaganych dla złożenia zamówienia checkbox’ów, w tym checkbox’u zawierającego potwierdzenie tego, że Kupujący zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, co jest warunkiem dla złożenia zamówienia. W formularzu konieczne będzie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym zwłaszcza danych dotyczących osoby Kupującego.

4.             Proces składania zamówienia kończy kliknięcie przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. Po kliknięciu we wskazany w poprzedzającym zdaniu przycisk Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności, o którym mowa w ust. 6., celem dokonania płatności za zamówienie, chyba że wskazał że chce uregulować taką płatność samodzielnie przelewem bankowym.

5.             Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie jego otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał zapłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia, wówczas w ramach potwierdzenia zawarte będą także informacje umożliwiający dokonanie płatności na rzecz Sprzedawcy, z uwzględnieniem dostępnych opcji płatności, o których mowa w ust. 6.

6.             Sprzedawca informuje, że aktualnie podstawową metodą płatności, za zamówione treści cyfrowe, jest płatność elektroniczna – rozliczenia transakcji przelewem online, BLIK lub kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/ obsługiwanego przez PayPro. Szczegóły związane z obsługiwanymi przez PayPro metodami płatności dostępne są aktualnie pod adresem internetowym: https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Sprzedawca dopuszcza także dokonanie płatności, dla osób które wybiorą stosowną opcję w procesie składania zamówienia, za pośrednictwem przelewu bankowego na konto (rachunek bankowy) wskazany w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 6.

7.             Do zawarcia umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych dochodzi z momentem otrzymania przez Kupującego wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej potwierdzenie złożenia przez Kupującego poprawnego zamówienia.

8.             Realizacja zamówienia Kupującego, to jest dostarczenie zamówionych treści cyfrowych, nastąpi z momentem zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego na koncie Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący, będący Konsumentem, nie zaznaczył checkbox’a, o którym mowa w § 5 ust. 5., wówczas realizacja jego zamówienia następować będzie po upływie terminu na zrealizowanie przez niego prawa odstąpienia, o którym mowa w § 5 ust. 2.

9.             Kupujący mający status przedsiębiorców winni zwrócić szczególną uwagę w procesie składania zamówienia, o którym mowa w ust. 2., na prawidłowość podawanych danych identyfikacyjnych, które ujęte będą w wystawianej przez Sprzedawcę fakturze, dokumentającej wykonanie umowy. Faktury takie będą doręczane Kupującym drogą elektroniczną, na podany przez nich w zamówieniu adres poczty elektronicznej, po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Kupującego na koncie Sprzedawcy oraz zrealizowaniu zawartej ze Sprzedawcą umowy.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1.             Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu treści cyfrowych do momentu dokonania płatności za treści objęte zakupem.

2.             Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy dostarczenia treści cyfrowych w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy dostarczenia treści cyfrowych.

3.             Skorzystanie z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 2., polega na poinformowaniu Sprzedawcy o decyzji podjętej przez Kupującego – co wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które powinno zostać przesłane Sprzedawcy pocztą elektroniczną. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin, o którym mowa w ust. 2., wystarczy że Kupujący wyśle swoje oświadczenie Sprzedawcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie to powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ramach § 2 ust. 1. lit. h) Regulaminu (definicja Sprzedawcy); możliwa jest także jego wysyłka, na wskazany wcześniej adres, w formie papierowej.

4.             W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego co do wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

5.             Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2., nie przysługuje Kupującemu, w tym także wtedy gdy ma status Konsumenta, w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie takich treści. Zgoda taka jest udzielana w trakcie procesu zakupu przedmiotowych treści, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a, który zawiera stosowne oświadczenie. Powyższe wynika z regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

1.             Konsument posiada, między innymi, następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)             Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b)            Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu zaistniałego pomiędzy Konsumentem oraz Sprzedawcą;

c)             Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2.             Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl.

3.             Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca, jako przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej, zawierający za pośrednictwem Internetu umowy dostarczania treści cyfrowych oraz świadczący usługi drogą elektroniczną, podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Przypominam jednocześnie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@mataja.pl.

4.             Jeśli nie dojdzie do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, w ramach korzystania przez Konsumenta z uprawnień, o których mowa w ust. 1. – 3., lub też gdy Konsument nie będzie chciał korzystać ze wskazanych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, wówczas rozstrzygnięcie takich sporów zostanie poddane sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.

5.             Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym który nie ma statusu Konsumenta, zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę (Katowice).

§ 7

Dane osobowe i prywatność

1.             Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. Dane osobowe, podane przez Kupującego dobrowolnie w ramach korzystania ze Sklepu, w tym zwłaszcza w procesie zakupu treści cyfrowych, są wykorzystywane w celu obsługi Sklepu oraz realizacji procesu zakupu treści cyfrowych.

2.             Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu na potrzeby skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji, a także weryfikacji otrzymania płatności za zamówione treści cyfrowe, a następnie zrealizowania zamówienia, poprzez dostarczenie tych treści, na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

3.             Więcej informacji w przedmiotowym zakresie, w tym informacje o przysługujących Kupującym uprawnieniach, szczegółowym zakresie przetwarzania danych oraz zaangażowanych w to podmiotach, uzyskacie w ramach Polityki Prywatności dostępnej pod adresem internetowym: https://mataja.pl/cookie-policy/.

§ 8

Postanowienia końcowe

1.             Jeżeli jakiejkolwiek postanowienie Regulaminu budzi Twoją wątpliwość skontaktuj się proszę ze mną, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej: sklep@mataja.pl.

2.             W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3.             Począwszy od dnia wejścia w życie art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495), co miało miejsce w dniu 1 stycznia 2021 r., za Konsumenta, w rozumieniu przyjętym w niniejszym Regulaminie, uznaje się także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzić będą w życie w terminie 3 dni od dnia publikacji jego nowej treści na stronach internetowych Sklepu – dokonywane zmiany wywoływać będą zmiany jedynie na przyszłość i nie będą prowadzić do zmiany jakiejkolwiek zawartej wcześniej umowy dostawy treści cyfrowych. Poprzednie wersje Regulaminu będą nadal dostępne na pod adresem internetowym: https://mataja.pl/regulamin-sklepu/.

5.             Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień Kupującego, mającego status Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentowi jakiejkolwiek uprawnienia pierwszeństwo mają zawsze te przepisy. Szanuję prawa Kupujących oraz Konsumentów, bo bez nich nie mogłabym prowadzić swojej działalności.

6.             Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 2 grudnia 2021 r.

 Regulamin w PDF obowiązujący od 02.12.2021 wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Wzór formularz odstąpienia)

Regulamin w PDF wraz z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Wzór formularz odstąpienia)